Projekty i innowacje

1. Deutsch hat Klasse – podsumowanie projektu

Nasza szkoła w październiku 2018 r. przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu „Niemiecki ma klasę – Deutsch hat Klasse”. Działania w ramach projektu polegały na aranżacji sal lekcyjnych, w których odbywa się nauka języka niemieckiego w szkołach w Polsce.

      Czytaj więcej

 

2. Goodnetwork
Nasza szkoła, wraz z klasą 4a (p. Joanną Kumor- Szojdą oraz psychologiem Izabelą Wojcieszuk) bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Goodnetwork. Misja projektu jest „nawiązywanie przyjaźni między ludźmi głównie z odległych krajów, dialog, wzrost zrozumienia, tolerancji i pokoju oraz wspieranie dzieł pomocy na całym świecie. Rozmawiając – pomagasz. Tylko wtedy jesteś zaangażowany w rozmowy, także rozmowy online, kiedy nie pozostajesz obojętny na potrzeby człowieka, z którym rozmawiasz”. Uczniowie klasy 4, mają możliwość rozmów on- line, w języku angielskim, z wychowankami Thikondane Rehabilitation Centre z Malawii- wschodniej części Afryki.
Uwieńczeniem tych spotkań będzie zorganizowanie przez klasę wraz z kołem wolontariatu (p. Herdą) kiermaszu słodkości. Pieniążki ze sprzedaży ciast, będą przekazane opiekunom Thikonade aby podopieczni mogli przeżyć godnie najbliższe święta.

3. Innowacja pedagogiczna: Tychy-Moje Miasto
Od października uczniowie klas I- III mają możliwość uczestniczyć w innowacji pedagogicznej „Tychy – moje miasto”. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie w bieżącym roku szkolnym.
Celem innowacji jest uzupełnienie wiedzy uczniów na temat ich najbliższej okolicy w aspekcie historycznym, przyrodniczym czy architektonicznym, dostrzeżenie w ich otoczeniu wartości regionalnych zapisanych w śląskiej gwarze, obyczajach i tradycjach.
Zaplanowane jednostki lekcyjne będą realizowane jako zajęcia warsztatowe, wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i lekcje muzealne.

4. Innowacja pedagogiczna: Tyskie ulice uczą nas polskiej historii – NASZA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
Innowacja z języka polskiego z treściami regionalnymi i literacko – historycznymi.
Człowiek z ugruntowaną tożsamością rozwija się z większą konsekwencją i świadomością. Tradycja nadawania ulicom i placom nazw nakierowana jest na uczczenie wybitnych Polaków i zdarzeń, upamiętnienie jako element budowania poczucia jedności narodowej małych ojczyzn.
Głównym celem innowacji jest budowanie tożsamości osobistej, samorządowej, obywatelskiej i patriotycznej oraz pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego.
Autorki innowacji: mgr Jolanta Ferdek, mgr Anna Matejko

5. Program dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Technologie z klasą
Program wprowadza uczniów w świat nowych technologii, uczy programowania i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Cele programu:
• rozwija u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu programu Scratch;
• kształci umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
• pomaga budować uczniom kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,
• przekazuje im wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,
• rozbudza i zaspokaja naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

6. Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci:
„Cybernauci”
Nasza szkoła włączyła się w projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rzecznika Praw Dziecka – „Cybernauci” – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci
W ramach tego projektu odbyły się dwudniowe warsztaty dla uczniów klas: VI b, VI c, VI e oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców, które poprowadziła pani Anna Chęć.
Podczas warsztatów dzieci rozmawiały na temat ochrony swojego wizerunku w sieci, o zagrożeniach związanych z beztroskim korzystaniem z Internetu, o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i o tym, jak reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą, gdzie szukać pomocy. Uczniowie, pracując w grupach, mieli możliwość wyrażenia swoich emocji, wymieniali własne spostrzeżenia, uczyli się współdziałania w grupie, kreatywności, dyskutowania i wyciągania wniosków. Każda z grup prezentowała efekty swojej pracy na forum. Poprzez udział w warsztatach uczniowie dowiedzieli się między innymi jak definiowana jest prywatność w serwisach społecznościowych oraz czego mogą dowiedzieć się o nas inni dzięki informacjom, które sami udostępnimy w sieci.

7. Innowacja pedagogiczna: „Extra maths”
Innowacja „Extra maths” to propozycja dla uczniów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności matematyczne i językowe. Zajęcia pokazują, że matematyka jest ciekawa, przydatna w życiu, a reguły w niej występujące mogą być inspiracją do stworzenia czegoś wyjątkowego. Podczas zajęć uczniowie przełamują barierę językową, ćwicząc komunikację w języku angielskim, ponadto interesując się zagadnieniami matematycznymi mogą zaobserwować wszechstronność i przydatność tego przedmiotu.

8. Innowacja pedagogiczna: „Świat bajek”
Wyruszamy razem z dziećmi w świat bajek z różnych stron świata. Bajki stwarzają szansę, by wprowadzić dzieci w świat wartości, które są życiowymi drogowskazami kształtującym i zachowania i postawy ludzi – determinują relacje międzyludzkie, czyniąc życie lepszym.
Podczas spotkań, nie tylko „palcem po mapie”, przemierzamy wspólnie kraje całego świata, a bajki z nimi powiązane wskażą dzieciom wartości tj miłość, dobro, mądrość, rozwaga, uczciwość, wytrwałość, przyjaźń, współpraca, zrozumienie, sprawiedliwość.

 

9. Innowacja pedagogiczna: „Deutsch macht Spass – język niemiecki z radością”

Badania naukowe dowodzą, że dzieci uczą się języka obcego szybciej niż dorośli, jeżeli zajęcia prowadzone są w odpowiedni sposób. Warto wykorzystać naturalną chęć do zabawy. To właśnie nauka poprzez zabawę powinna zająć prawie cały czas lekcji. Dzieci cechuje duża otwartość na poznawanie nowych słów w obcym języku i używanie ich podczas zabaw. Uczniowie, którzy spontanicznie komunikują się ze sobą, mogą szybko pozbywać się bariery językowej. Podczas zabawy bodźce słuchowe, ruchowe, wzrokowe przeplatają się, a zajęcia przynoszą efekty u osób mających różne rodzaje inteligencji. Innowacja powstała by dawać większe szanse rozwoju, kształtować dobre kompetencje językowe uczniów i umożliwiać bezpłatną naukę drugiego języka obcego w szkole.
Innowacja pedagogiczna:

10. Innowacja pedagogiczna: Baśnioprzygoda
Często słyszymy narzekania rodziców i nauczycieli, że dzieci nie potrafią czytać, a przede wszystkim same z własnej woli nie sięgają po książki. Telewizja, internet, gry komputerowe pochłaniają uwagę uczniów, dla których książka przestała być atrakcją samą w sobie. W rezultacie nie opanowują technik poprawnego czytania, nie potrafią czytać ze zrozumieniem, a to prowadzi do niepowodzeń szkolnych i, niestety także, do zubożenia słownictwa i ubóstwa umysłowego. Uczniowie mają trudności ze sformułowaniem myśli, wyrażeniem opinii, wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozróżniania postaw godnych naśladowania od niewłaściwych.
Opracowałyśmy innowację, której celem jest maksymalne zaktywizowanie dziecka i nakłonienie go do pracy twórczej, podczas której wykorzysta swoje naturalne uzdolnienia i odkryje, że częścią przygody w poznawaniu świata może być książka. Uznałyśmy, że ciekawym materiałem stanowiącym podstawę naszej pracy będą zgodnie z podstawą programową z języka polskiego, baśnie Hansa Christiana Andersena i Charles’a Perraulta. głównie z powodu ich wartości dydaktycznej, moralnej oraz rozwijania zasobów językowych. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zastosowanie baśni ze względu na jej pozytywny wpływ na emocjonalny rozwój dzieci, a nierzadko działanie terapeutyczne. Uważamy, że dziecko, które nauczy się czerpać przyjemność z czytania baśni, sięgnie także po inne treści, które będą zaspokajać jego potrzebę czytelnictwa.
Zajęcia w ramach innowacji „Baśnioprzygoda” odbywają się raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego 2016/2017 przez dwie godziny lekcyjne i skierowane są do chętnych uczniów klas 4A, 5C i 6D. Obecność na zajęciach dzieci młodszych i starszych ma stworzyć uczniom możliwość integracji, wymiany doświadczeń, ujrzenia omawianych problemów z perspektywy dzieci w innym wieku. Wśród form i metod pracy znajdą się m.in.: aktywne słuchanie, czytanie z podziałem na role, przekład intersemiotyczny, inscenizacje teatralne: żywego aktora i kukiełkowe.

11. Innowacja pedagogiczna: „Na śląską nutę”
Program „Na śląską nutę” skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI. Obszarem działań dydaktyczno-wychowawczych jest kultura regionalna Górnego Śląska. Program obejmuje szereg działań edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem treści muzycznych. To muzyka będzie dla uczniów wdzięcznym przewodnikiem po śląskich ścieżkach. Różnorodność muzycznych przeżyć, a także aktywność muzyczna dzieci w zespole wokalno-tanecznym przeplatana będzie śląskim słowem, tradycją i literaturą. Dzięki tym działaniom pragniemy ukazać dzieciom piękno kultury naszego regionu, a w naturalny sposób i z wykorzystaniem ich własnych zdolności oraz umiejętności, umożliwić im zakorzenianie się w tej tradycji.

12. Innowacja pedagogiczna: „Drużyna odkrywców, czyli nauka poprzez działanie               w oparciu o metodę projektów”
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program będzie realizowany w latach 2016-2020. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest poprzez finansowe wsparcie modernizacji oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Program składa się z trzech priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.
Priorytet 1– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Operator priorytetu Biblioteka Narodowa
Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020
Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie
Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
A.Wrona J. Kliś

14. Międzynarodowy projekt e-Twinning ” „H.E.A.L.T.H. (Healthy Eating Among Little e-Twinners cHefs)”
 W grudniu klasa 3 f przystąpiła do projektu „H.E.A.L.T.H. (Healthy Eating Among Little e-Twinners cHefs)” w ramach programu e-Twinning. Projekt adresowany jest do uczniów klas młodszych I-III. Głównym celem jest nauka angielskiego słownictwa związanego z jedzeniem oraz uświadomienie zdrowych nawyków żywieniowych. W projekcie biorą udział uczniowie z Polski, Włoch, Turcji oraz z Grecji.

 

15. Projekt „Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym”
W dniach od 3 października do 30 listopada 2016 r. klasy 2G i 3C uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym”.
Celem projektu było:podniesienie świadomości ekologicznej uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz wsparcie merytoryczne edukacji przyrodniczej o odpadach, realizowanej na poziomie nauczania wczesnoszkolnego.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia lekcyjne w oparciu o scenariusz n.t „Pan Sprzątalski uczy dzieci, jak i gdzie segregować śmieci”, (obejmujący m.in. prezentację filmu animowanego, zastosowanie gotowych kart pracy) oraz wykonano prace plastyczne na konkurs zespołowy pt.: „Na tropie Śmieciucha”. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali dyplomy „Prawdziwego Przyjaciela Przyrody”.
E. Cywińska, B. Mazur – Domosławska, B. Żurawka

16. Międzynarodowy projekt e-Twinning „Four seasons in the eyes of children”
Klasa 2 c przystąpiła do projektu „Four seasons in the eyes of children” w ramach programu e-Twinning. W projekcie uczestniczy 43 wychowawców ze swoimi klasami z wielu krajów Europy, którzy posyłają filmiki i zdjęcia prac plastycznych, swojej sali lekcyjnej, szkoły, zdjęcia ze spacerów, wyjść i wycieczek. Dzieci mają możliwość zapoznania się z cechami charakterystycznymi dla pór roku w różnych państwach oraz możliwość zobaczenia jak wyglądają, uczą się, śpiewają ich rówieśnicy. Żywimy nadzieję, że międzynarodowa wymiana informacji pozwoli zauważyć i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, otworzy światopogląd i przyczyni się do integracji „małych” Europejczyków ze sobą.
E. Treska

17. Innowacja Pedagogiczna „Little Europeans”
Od II półrocza roku szkolnego 2015/2016 prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą „Little Europeans”.

Innowacja powstała w związku z chęcią przygotowania uczniów do efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. Dzięki wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej staliśmy się jeszcze bardziej obywatelami Europy. Mieszkańcy państw członkowskich Unii Europejskiej dość swobodnie mogą podróżować po Europie, co za tym idzie coraz częściej spotykamy się z koniecznością komunikowania się w języku angielskim, nie tylko za granicą ale także na polskich ulicach.

Głównym założeniem niniejszej innowacji jest podniesienie kompetencji językowych uczniów klas piątych, co umożliwi im skuteczną komunikację w języku angielskim. Uczniowie będą lepiej przygotowani do zetknięcia się z językiem angielskim w autentycznych sytuacjach życia codziennego. Będą sukcesywnie utrwalali poznane już zagadnienia, rozwiną swoje umiejętności, poszerzą zakres wiedzy. Nabędą niezbędną do efektywnego komunikowania się w języku obcym pewność siebie, wiary we własne możliwości oraz umiejętność współpracy w grupie.

Uczniowie rozwiną także postawę tolerancji wobec innych kultur poprzez realizowanie wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami. Dostrzegą ważność integracji europejskiej. Poznają elementy kultury Wielkiej Brytanii, a porównanie ich do tradycji polskich pozwoli uczniom na ukształtowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego.
Katarzyna Turczynowicz/Edyta Szulik

18. Ogólnopolski program rządowy „Książki naszych marzeń”

W roku szkolnym 2015/2016 realizujemy w naszej szkole program rządowy Książki naszych marzeń. Otrzymaliśmy 2700 zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej. Zakupiliśmy 196 woluminów, między innymi książki, które wybrali uczniowie podczas akcji Ogólnopolskie wybory książek oraz pozycje którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
W ramach programu należy zrealizować projekty edukacyjne w każdej klasie z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej i zorganizować wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.
Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

19. Międzynarodowy projekt e-Twinning „Selfie with my town”
Od listopada 2015r. rozpoczęliśmy realizację projektu eTwinning – „Selfie with my town”.Temat obejmuje zagadnienia historyczne, przyrodnicze, geograficzne. Językiem projektu jest angielski. Biorą w nim udział uczennice z klasy Ve oraz członkowie kółek przyrodniczych. Założeniem projektu jest lepsze poznanie własnego miasta, szczególnie jego historii i architektury, przyrody oraz wymiana tych informacji ze szkołami partnerskimi. Uczniowie będą poszukiwali informacji o ciekawych obiektach w swoim mieście oraz historycznych zdjęć tych obiektów w internecie. Kolejny zadaniem będzie odnalezienie tych obiektów na planie miasta oraz w terenie i wykonanie selfie z danym obiektem. Zebrane materiały zostaną przedstawione partnerom w formie prezentacji w programie graficznym oraz na platformie twinspace. Podsumowaniem projektu będą komentarze uczniów wszystkich szkół partnerskich.

20. Międzynarodowy projekt e-Twinning „How cool is your school?”
Od grudnia 2015r. w naszej szkole realizujemy projekt międzynarodowy eTwinning, zatytułowany „How cool is your school?”.
Naszymi partnerami są uczniowie ze szkół w Rumunii i Belgii.
Celem nadrzędnym projektu jest doskonalenie kompetencji językowych naszych uczniów poprzez wymianę informacji dotyczących kultury krajów partnerskich. Zależy nam, aby w zadaniach związanych z realizacją projektu brała udział jak największa liczba uczniów.
W związku z tym, zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu projektu o naszej szkole.
czytaj więcej

21. Ogólnopolski projekt e-Twinning „Od misia do niedźwiedzia”
Klasa I c oraz II f przystąpiły do pracy nad realizacją projektu eTwinning – „Od misia do niedźwiedzia”. Projekt realizowany jest na teranie Polski i obejmuje uczniów z klas I, II i III, ze szkół podstawowych w Tychach, Krakowie, Zabierzowie Bocheńskim oraz Zakopanem. Celem programu jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
Główną postacią, bohaterem tej literatury bedzie Miś. Uczniowie będą poznawać dzieje misia maskotki – pierwszego przyjaciela dziecka, poszukiwać misia w poezji dziecięcej, uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych, czytać i słuchać książki o Kubusiu Puchatku oraz gromadzić informacje popularno-naukowe o niedźwiedziach.

22. Społeczny program „Zdrowe Tychy”
Program Zdrowe Tychy został stworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
Patronat nad realizacją projektu objęła pani Daria Szczepańska I Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych.
Cele programu:
– pogłębienie i propagowanie zdrowego stylu życia,
– podejmowanie aktywności fizycznej,
– zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży.
Realizacja programu przewidziana jest w latach 2015/16, 2016/2017, 2017/2018
zobacz prezentację programu.

23. Innowacja pedagogiczna „Let’s Learn English Together”
Skierowana jest do uczniów klas I-III i jest pierwszym krokiem w kierunku systematycznego rozbudzania w dzieciach entuzjazmu potrzebnego do uczenia się języka angielskiego, niezbędnego na wszystkich etapach kształcenia.
Ma na celu wyzwalanie motywacji do pracy nad sobą podczas nauki języka, a także zaszczepienie w dzieciach potrzeby systematycznego rozwijania zainteresowań związanych z tym językiem. Ma również na celu uwrażliwienie na kulturę innych narodów mówiących po angielsku oraz rozwijanie tolerancji wobec osób posługujących się językiem obcym.

24. Innowacja pedagogiczna ekologiczno-zdrowotna „Chrońmy zdrowie i przyrodę” Realizowana jest w klasach I-III w latach 2012-2015. Celem nadrzędnym innowacji jest rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Poprzez różnorodne metody aktywizujące uczniowie poszerzają wiedzę przyrodniczą, ekologiczną i zdrowotną. Rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi i trudnościami mającymi znaczenie dla zdrowia i życia.
25. Ogólnopolski projekt „WF z klasą”                                                                                         Projekt adresowany do uczniów klas IV-VI, realizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.

26. Ogólnopolski projekt edukacyjno-prewencyjny „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Projekt adresowany do uczniów klas II-III realizowany przez nauczycieli zajęć komputerowych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”

Projekt jest adresowany do uczniów klas I- VI, realizowany przez uczniów, rodziców, wychowawców klas I-III oraz nauczycieli przyrody i zajęć technicznych. W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy w ramach którego szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych.

27. Projekt edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Projekt jest adresowany do uczniów klas V i VI realizowany przez uczniów oraz nauczycieli przyrody.

28. Projekt edukacyjny „Trzymaj formę!”

Projekt jest adresowany do uczniów klas V i VI realizowany przez uczniów oraz nauczycieli: przyrody,
zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego

29. Szkolny projekt edukacyjny „Życie lasu”

projekt jest adresowany do uczniów klas IV realizowany przez uczniów oraz nauczycieli: przyrody, plastyki, informatyki i muzyki.

30. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”

Projekt powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka.
Jest adresowany do uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone są przez panią Z. Średzińską.
Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe czynności ratujące życie.

31. Ogólnopolski program „Szklanka mleka”

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu uczniowie mogą spożywać mleko białe i mleko smakowe. Uczniowie trzy razy w tygodniu (nieodpłatnie) otrzymują mleko białe.
Koordynatorem programu jest Hanna Świder.

32. Ogólnopolski program „Owoce i warzywa w szkole”

Program obejmuje 301 dzieci z klas I – III i oddziału przedszkolnego naszej szkoły.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki.
Koordynatorem programu jest Ewa Habryka.

33. Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

Cele:
• Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
• Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
• Kształtowanie postaw asertywnych.
Programem objęte zostały klasy I-III.
Koordynatorami programu są p. Zuzanna Średzińska, Stefania Krzyszycha

34.  Krajowa odznaka jakości

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymała Krajową Odznakę Jakości za projekt z języka niemieckiego „Pokaż mi jak się uczysz”.

Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning  szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Projekty, którym przyznawane są Odznaki Jakości, prezentują zarówno wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, w interesujący sposób korzystają z technologii TIK, a swoje działania opierają przede wszystkim na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Agnieszka Gałuszka