Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

11:20 – 13:40

8:30 – 14:30

10:30 – 15:20

16.05 – 17.15

10.00 – 11.30
14:15 – 13:40
15.15 – 18.00

10:25 – 12:35

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodzica;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej,
dlatego rodzice, których dzieci dotyczą te kwestie mogą wystosować wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odpowiednich drukach drukach.