Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2019/2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

7:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:30 – 14:00

10:30-12:00  Spotkanie zespołu specjalistów i dyrekcji.

10.00 – 14.30

9:30 – 15:30

14:30 – 15:30 konsultacje dla n-li

mgr Wojciech Surma

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

7:00 – 11:00

12:00 – 16:00 

 

15:00 – 16:00  konsultacje dla nauczycieli

8:00 – 12:00       

10:30 – 12:00 spotkanie zespołu specjalistów i dyrekcji

 

9:30 – 14:00

 

 mgr Izabela Wojcieszuk

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

9:00 – 11:30 12:30 – 14:00

10:00 – 12:30 14:45 – 16:45

10:30 – 13:30 14:30-16:30   

   10:30 -12:00  spotkanie zespołu specjalistów i dyrekcji.

15:30 – 16:30 konsultacje dla n-li

 

8:15-11:15

8:00-13:30

mgr Magdalena Loska – Kurtok

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodzica;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej,
dlatego rodzice, których dzieci dotyczą te kwestie mogą wystosować wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odpowiednich drukach drukach.