Karta rowerowa

KARTA ROWEROWArower-ruchomy-obrazek-0027

Rowerzyści to coraz większa grupa użytkowników dróg. Karta rowerowa – to nasze pierwsze „prawo jazdy”. Kto nauczy się bezpiecznie i z poszanowaniem przepisów jeździć na rowerze, ten ma duże szanse, aby w przyszłości zostać kulturalnym i bezpiecznym kierowcą. Niezaprzeczalne są także zdrowotne walory roweru jako środka lokomocji, rekreacji i turystyki. Rower jest to pojazd jednośladowy lub wielośladowy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Ponieważ rowery sprzedawane są często bez wyposażenia niezbędnego do ruchu po drogach, każdy rowerzysta powinien sam zadbać o to, aby rower odpowiadał przepisom ruchu drogowego.

Drodzy Rodzice!
Zadbajcie o to aby rower waszego dziecka wyposażony był zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu pojazdu,
2. jedno światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu (światło to może być światłem migającym),
3. jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu roweru,
4. dzwonek,
5. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.
    Warto też zwrócić uwagę na sprawność roweru, a zwłaszcza na dodatkowe oświetlenie. Ma to szczególne znaczenie w porze jesiennej, kiedy wcześnie zapada zmrok. Nieoświetlony rower i jego kierowca jest szczególnie narażony na potrącenie przez pojazdy mechaniczne. Dodatkowo można rower wyposażyć np. w światła odblaskowe barwy żółtej na bocznych płaszczyznach kół pojazdu oraz na pedałach.

Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Nawet najmłodsi mogą jeździć na rowerze z tym, że młody człowiek w wieku do lat 10 może poruszać się po drogach publicznych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, na zasadach określonych dla pieszych. Taki rowerzysta uważany jest w polskich przepisach za pieszego. 

Rowerzysta, który ukończył 10 lat może kierować rowerem pod warunkiem, że jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym, posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę. Rowerzysta ten powinien również posiadać uprawnienie do kierowania rowerem – kartę rowerową. Ocena czy spełnione są wymagania w zakresie sprawności fizycznej i psychicznej należy przede wszystkim do kierującego rowerem, w przypadku osoby niepełnoletniej – do jej rodziców lub opiekunów.

       Wymóg posiadania umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oznacza, iż rowerzysta powinien dobrze i pewnie jeździć rowerem oraz umieć panować nad nim w różnych sytuacjach, niezależnie od warunków ruchu, takich jak np. mokra i śliska nawierzchnia. Do wymaganych umiejętności można także zaliczyć umiejętność wykonywania wszystkich manewrów przydatnych podczas jazdy po drodze. Oprócz sprawnego kierowania rowerem osoba kierująca tym pojazdem powinna znać zasady ruchu drogowego określone w Kodeksie Drogowym regulujące jazdę rowerem po drogach. Wszystkie te umiejętności podlegają ocenie przy sprawdzaniu kwalifikacji – egzaminie na kartę rowerową.

        Głównym celem tych zajęć będzie przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.
W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie powinni:
– poznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego.
– umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
– umieć respektować prawa innych.
– poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby zapobiegania im.
– posiadać gotowość niesienia pomocy innym i poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.

O wydanie Karty rowerowej może ubiegać się każdy uczeń, który: wyraża chęć uzyskania karty, ma ukończone 10 lat oraz uzupełniony  ARKUSZ ZALICZEŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

W arkuszu tym po uzupełnieniu powinna się znaleźć:

 1. Opinia nauczyciela (wychowawcy) wystawiona na podstawie obserwacji zachowań ucznia w czasie pogadanek na lekcji wychowawczej, a także wyjść, wycieczek pieszych i  autokarowych.
2. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.
3. Znajomość obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, wystawiane przez nauczyciela zajęć technicznych,
4. Znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru, zasadę działania roweru, dbanie o stan techniczny roweru oraz potwierdzenie stanu technicznego roweru, wystawiane przez nauczyciela zajęć technicznych,
5. Zasady kierowania rowerem, umiejętności posługiwania się rowerem, wykonywanie poszczególnych manewrów, oraz potwierdzenie posiadanych umiejętności praktycznych, wystawiane w czasie jazdy po placu manewrowym przez komisję egzaminacyjną,
6. Zachowanie w miejscu wypadku, sposoby udzielania pierwszej pomocy, oraz potwierdzenie instruktażu przeprowadzonego przez pielęgniarkę szkolną.

       Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (początek czerwca) na placu manewrowym w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
       Uczeń, który nie wykazał się dostateczną wiedzą teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego nie może być dopuszczony do sprawdzianu praktycznego.

* Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskania karty rowerowej.

* Kodeks o ruchu drogowym.  wejdź na stronę
Pliki do podrania:

Regulamin uzyskania karty rowerowej.     

* Arkusz zaliczeniowy ucznia – karta rowerowa. 

* Podanie o wydanie duplikatu karty rowerowej.

* Obowiązkowe wyposażenie roweru.