Bezpieczna Szkoła

Bezpieczeństwo w szkole to nadrzędna sprawa naszej placówki. Dbamy o to, aby uczeń czuł się w niej bezpiecznie.


Podejmujemy szereg działań w tym zakresie:
dbamy o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć i przerw – organizujemy dyżury nauczycielskie oraz aktywne przerwy,
systematycznie wdrażamy uczniów do przestrzegania regulaminu szkoły,
monitorujemy bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole – monitoring, „księga wejść i wyjść”,
 przekazujemy informacje uczniom na temat działań szkoły zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, agresji słownej, fizycznej, patologii  
realizujemy program wychowawczo-profilaktyczny Andrzeja Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”,
uświadamiamy  uczniom przyczyny agresji i przemocy, uczymy tolerancji – akcje: „Tydzień o bezpieczeństwie”, „Tydzień tolerancji”, „STOP agresji i przemocy w szkole”,
realizujemy zadania ogólnopolskich programów o bezpieczeństwie – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
realizujemy zadania promujące zdrowy styl życia w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
podejmujemy działania uświadamiające uczniom rodzaje zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z technologii informacyjnej  (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami stwarzającymi zagrożenie, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość),
upowszechniamy zasady bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety,
wyposażamy uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; przygotowujemy uczniów do uzyskania karty rowerowej,
uświadamiamy zagrożenia związanie z zażywaniem substancji zmieniających świadomość,
poszukujemy nowych rozwiązań zmierzających do rozwiązywania sytuacji trudnych, opracowujemy i wdrażamy strategię działań wychowawczych wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze,
prowadzimy zajęcia terapeutyczne wspierające uczniów z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi,
wyposażamy uczniów w umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób nieagresywny,
 omawiamy z rodzicami strategię działań wychowawczych,
wdrażamy uczniów do bezpiecznego spędzania czasu wolnego – bezpieczne ferie zimowe i wakacje,
współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną.

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Jest to ogólnopolski program edukacyjny, który służy poprawieniu bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Wychowawcy klas pierwszych przeprowadzili zajęcia związane z bezpieczeństwem oraz przekazali dzieciom wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Na podstawie otrzymanych materiałów dzieci z klas pierwszych uczyły się również efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji i rozwijania kreatywności. Na zakończenie programu przystąpili do testu online sprawdzającego ich wiedzę. W ramach testu, pierwszoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa, uzyskując bardzo dobre wyniki.
Posumowaniem programu było uzyskanie Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.
D. M.